Klasse 3/4 pflanzt Kartoffeln auf dem Obsthof Kitt